Allmänna villkor för 7-Elevens app

1. Villkor för användning av applikationen
Dessa allmänna villkor gäller för användande av RCS’s applikation 7-Eleven (”Applikationen”). Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder Applikationen. Genom användande av Applikationen godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner de allmänna villkoren i detta avtal har du inte någon rätt att använda Applikationen.

2. Allmänna regler
Följande allmänna regler gäller för Applikationen.

Uppfyller och accepterar du dessa allmänna villkor och regler får du en rätt att nyttja den programvara som Applikationen består av i enlighet med dessa allmänna villkor. Följer du inte villkoren kan RCS, utan föregående av meddelande, återkalla licensen.

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet. Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkoren eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod försöka kopiera,
modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Applikationen utan skriftligt tillstånd från RCS.

Vissa funktioner hos Applikationen kan komma att kräva att enheten har uppkoppling till internet för att fungera helt eller delvis.

Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för sina barns användande av Applikationen.

3. Underhåll och begränsningar i applikationen
RCS förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Applikationen eller åtkomsten till Applikationen.

RCS har för avsikt att all information i Applikationen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan inte RCS garantera att Applikationen är fri från fel eller brister eller i alla delar är fullständig.

RCS åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Applikationen.

4. Ansvarsbegränsning
Såvida inte annat följer av tvingande lag ansvarar RCS inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på RCS eller sådan omständighet över vilken RCS råder. RCS ansvarar endast för skada orsakad av RCS’s uppsåt eller grova vårdslöshet.

RCS kan inte hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns i Applikationen.

5. Behandling av personuppgifter
RCS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du delar med RCS vid användande av Applikationen. RCS ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I dessa allmänna villkor avses med ”personuppgifter” all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Med ”behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utelämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av personuppgifter.

I och med ditt godkännande av dessa villkor samtycker du till att RCS behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående. Din registrering som användare av Applikationen gäller tillsvidare. RCS kommer att spara dina uppgifter tills du meddelar att dina uppgifter ska raderas. Har du inte varit inloggad på ditt konto under en period om ett år raderas dock ditt konto och dina personuppgifter per automatik.

6. Immateriella rättigheter
RCS äger samtliga immateriella rättigheter till Applikationen och det material Applikationen tillhandahåller. Användaren accepterar och bekräftar att han/hon genom dessa allmänna villkor endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda Applikationen i enlighet med de funktioner som Applikationen möjliggör. Såvida inte annat följer av tillämplig lag eller RCS’s särskilda, skriftliga godkännande har erhållits har användaren inte någon rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat sätt förfoga över Applikationen och det material som Applikationen innehåller.

Ett intrång i någon av RCS’s immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från RCS.

7. Ändrade villkor
Dessa allmänna villkor kan ensidigt komma att ändras av RCS genom att du får ett tydligt meddelande därom via Applikationen. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Applikationen efter att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt dessa. I annat fall ska du avinstallera Applikationen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Applikationen som RCS tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

När du har avinstallerat Applikationen från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.

8. Gällande lag
Dessa allmänna villkor och dess tolkning styrs med tillämpning av svensk lag.

Tvist som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

9. Kontaktuppgifter
Om du vill meddela ett fel eller har några frågor om dessa villkor eller Applikationen, var vänlig kontakta RCS per e-post: info@reitanconvenience.se.